Virus (tanah)

Virus (tanah)

Anis Che Mat

Cat Minyak dan Akrilik atas Kanvas

60 cm x 84 cm

RM 2,000