Hasmi Hashim

Kehujanan

Hasmi Hashim

cat air atas kertas

59 cm x 42 cm

RM1,300